۱۲ ویژگی نوزاد تازه متولدشده

2101284114102133902955249250217127216496 - 12 ویژگی نوزاد تازه متولدشدهاگر سر نوزاد تازه متولدشده شما کمی عجیب به نظر می رسد و به شکل مخروطی است، به این دلیل است که نوزاد ساعت هایی را در لگن مادر سپری کرده است. نرم بودن جمجمه امکان این را بوجود می آورد که خروج سر از کانال زایمان، امکان پذیر باشد.
]]>