۷ فروردین: از انتشار بازی Black & White تا تولد کوئنتین تارانتینو

۷ فروردین: از انتشار <a href=بازی Black & White تا تولد کوئنتین تارانتینو”/>

در روزشمار ۷ فروردین از انتشار بازی Black & White خواهیم گفت و به تولد کوئنتین تارانتینو اشاره خواهیم کرد.