کشف منبع فیزیکی اضطراب در مغز

همشهری آنلاین: مغز انسان به شکلی طراحی نشده تا بتواند همواره احساس امنیت کند و گاه اضطراب به سراغش می‌آید.