نکاتی که از ختنه نمی دانید

153245154134109162531341791532401329226232238 - نکاتی که از ختنه نمی دانیدیکی از دغدغه‌هایی که در نخستین هفته‌های تولد نوزاد پسر، خانواده‌ را به خود درگیر می‌کند ختنه کردن است. سوال‌های بسیاری ذهن این خانواده‌ها را به خود مشغول می‌کند.
]]>