نتیجه پژوهشی جدید: زمان پیش از بیگ بنگ هم وجود داشته است

نتیجه پژوهشی جدید: زمان پیش از بیگ بنگ هم وجود داشته است

برپایه‌ی تفسیر ساده‌ای از نسبیت عام، شاید بتوانیم بگوییم که بیگ بنگ یا انفجار بزرگ، سرآغاز همه چیز در جهان هستی نبوده است.