مزاج تان را بشناسید

1460241119873371003149221041012919117 - مزاج تان را بشناسیددر حالت طبیعی، اخلاط اربعه در بدن هر شخص سالمی باید به حالت تعادل باشد تا زندگی و ادامه‌ی حیات او مقدور باشد.
]]>