فیروز نادری کیست؟

فیروز نادری کیست؟ فیروز نادری یکی از دانشمندان فضایی است که در تاریخ ۵فروردین ۱۳۵۲ در شیراز متولد شده است.او هنوز ۴ سال بیشتر نداشته که پدر و مادرش از یکدیگر جدا می شوند. او اوایل زندگیش را در شیراز سپری کرده است و پس از آن به پایتخت مهاجرت نموده و فارغ التحصیل لیسانس مهندسی برقادامه مطلب