فروش بازی Resident Evil 7 از مرز ۵ میلیون نسخه عبور کرد

فروش <a href=بازی Resident Evil 7 از مرز ۵ میلیون نسخه عبور کرد”/>

طبق اعلام کپکام، فروش بازی Resident Evil 7 از ۵ میلیون نسخه عبور کرده است.