صفحه یک بانی فیلم شماره ۳۶۷۲ چهارشنبه هفدهم مرداد

نوشته صفحه یک بانی فیلم شماره ۳۶۷۲ چهارشنبه هفدهم مرداد اولین بار در بانی‌فیلم پدیدار شد.