صفحه یک بانی فیلم شماره ۳۶۴۶ دوشنبه چهارم تیر

نوشته صفحه یک بانی فیلم شماره ۳۶۴۶ دوشنبه چهارم تیر اولین بار در بانی‌فیلم پدیدار شد.