صفحه یک بانی فیلم شماره ۳۶۲۵ چهارشنبه ۲۶ اردیبهشت

نوشته صفحه یک بانی فیلم شماره ۳۶۲۵ چهارشنبه ۲۶ اردیبهشت اولین بار در بانی‌فیلم پدیدار شد.