صفحه یک بانی فیلم شماره ۳۶۲۳ دوشنبه ۲۴ اردیبهشت

نوشته صفحه یک بانی فیلم شماره ۳۶۲۳ دوشنبه ۲۴ اردیبهشت اولین بار در بانی‌فیلم پدیدار شد.