سندروم کت سفید چه تاثیری روی شما دارد؟

سندروم کت سفید

بعضی افراد زمانی که در خانه هستند فشار خون نرمالی دارند اما زمانی که به پزشک مراجعه می کنند با دیدن پزشک و روپوش سفید پزشک یا پرستاران دچار افزایش فشار خون می شوند.این مشکل به عنوان سندروم کت سفید یاسندروم روپوش سفید شناخته می شود. نبض ما – نام سندروم کت سفید از پزشکان […]

نوشته سندروم کت سفید چه تاثیری روی شما دارد؟ اولین بار در نبض ما پدیدار شد.