دردسرهای سفر در بارداری

66104248881641981207462493231204119175 - دردسرهای سفر در بارداریهمه خانم هایی که بارداری بدون مشکلی دارند می توانند سفر بروند. بهترین زمان سفر ۳ ماهه دوم بارداری است. طی این مدت خانم باردار از نظر وزنی زیاد سنگین نشده است و قابلیت حرکت کافی دارد.
]]>