ترس ناشی از سوراخ کردن گوش نوزاد

109151452361042551467897531022311131196 - ترس ناشی از  سوراخ کردن گوش نوزادتحقیقات نشان می‌دهد، ترس و درد ناشی از سوراخ کردن گوش کودکان و تحمیل آن به کودکان به ویژه در سنین پایین تبعات و عوارض جبران ناپذیری دارد.
]]>