بهترین سن برای سوراخ کردن گوش دختران

40206232992281491521461318922015614863161108 - بهترین سن برای سوراخ کردن گوش دخترانبهتر است سوراخ کردن گوش دختر چبه ها برای کودکان در سن ۶ یا ۷ سالگی انجام شده و از سوراخ کردن لاله گوش نیز خودداری شود.
]]>