بررسی ۱۰ باور نادرست و همه‌گیر درمورد شرایط جوی و مسائل اقلیمی

بررسی ۱۰ باور نادرست و همه‌گیر درمورد شرایط جوی و مسائل اقلیمی

هوا با اقلیم یا آب و هوا فرق دارد. بیشتر مردم برداشت صحیحی از مفاهیم پایه‌ای آب‌وهوایی ندارند و گاه به اشتباه می‌افتند.