بارداری در حال و هوای نوروز

2819717643642115920015212712571241711051 - بارداری در حال و هوای نوروزواقعیت این است که فعالیت‌ در حد متعادل و معمول آن که خانم قبل از بارداری داشته است، هیچ منعی در طی حاملگی ندارد و برعکس خانم‌ها در طی حاملگی باید تشویق ‌شوند که فعالیت داشته باشند.
]]>