دکترینولوژی


واژه  « doctrine » مشتقی از واژه « docile » انگلیسی است که ریشه ی آن به « dokeō » یونانی و « docēre » لاتینی بازمی گردد.

فرهنگ وبستر نیز این واژه را اشتقاق یافته از ریشه ی لاتینی « doctrina » معرفی می کند.

«دکترین» از یک سو به مثابه ی «روش»، معادل واژه ی «قاعده» است و به صورت «قواعد حاکم بر رفتار، بدون قدرت قانونی»  تعریف و تبیین می شود، و از سوی دیگر «دکترین» به مثابه ی «محتوا»، معادل واژه  «یقین» است، و «تبیین چیستی و چرایی و چگونگی» هر پدیده را در بر می گیرد.

مستر پلن شماره یک

توضیحات مختصری مربوط به این مستر پلن دکترین عملیاتی

مستر پلن شماره یک مستر پلن شماره یک

مستر پلن شماره دو

توضیحات مختصری مربوط به این مستر پلن دکترین عملیاتی

مستر پلن شماره دو مستر پلن شماره دو

مستر پلن شماره سه

توضیحات مختصری مربوط به این مستر پلن دکترین عملیاتی

مستر پلن شماره سه مستر پلن شماره سه
دکترین سلامت
ترمینولوژی

terminology

این بخش پس از ضرورت‌شناسی تبیین دکترین ملی سلامت، به مفهوم‌شناسی و ترمینولوژی مفاهیم اصلی و مفاهیم مرتبط در این حوزه می پردازد.
...
ادامه مطلب...
 
دکترینولوژی ملی

national

تبیین و تنظیم دکترینولوژی یک حکومت، گام نخست، توجه به سطوح دکترینال آن است. در جمهوری اسلامی ایران، حکومت دارای پنج سطح دکترینال ، یعنی سطوح تکنیکی، تاکتیکی، عملیاتی، استراتژیکی و فوق‌استراتژیکی است .
ادامه مطلب...
 
مستر پلان

2Salamat

دکترین ملی سلامت به صورت مسترپلان تطبیقی هلث و سلامت مبتنی بر پارادایم‌های آن و اصول طرح‌ریزی تدوین شده، که یک طرح کلی است که شامل 88 نقشه‌ی راه می‌گردد.
ادامه مطلب...
 
رویکردهای طرح‌ریزی دکترینال مشاهده در قالب پی دی اف چاپ

gateway

سی و دو روی‌کرد متفاوت در طرح‌ریزی دکترینال تبیین گردیده است که هر کشور با توجه به حوزه‌ی طرح‌ریزی و بسته به مقاصد و علایق استراتژیک و شرایط ملی خود بر مبنای یک یا چند روی‌کرد آن به طرح‌ریزی می‌پردازد.
ادامه مطلب...
 
خط مشی

gateway

ادراک و فهم الگوی بومی سلامت - شایسته‌ی انسان مسلمان ایرانی و نظام جمهوری اسلامی - متمایز از پارادایم هلث Health انسان غربی الزامی است. بر این اساس دکترین ملی سلامت جمهوری اسلامی ایران با یک انتقال پارادایمی مواجه است .
ادامه مطلب...
 
نتیجه گیری

تغییر و تحول در نظام کنونی بهداشت و درمان جهت نیل به طرح جامع سلامت واجد 5 گام پنج ساله از سال 1389 تا سال 1414 می باشد .
ادامه مطلب...
 

دکترین سلامت